Cookie Consent by TermsFeed

Algemene Voorwaarden

17 januari, 2021

1. Algemeen     

a) HorenZien gevestigd in Delfgauw, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80986536.

b) HorenZien richt zich op het individueel begeleiden van kinderen en jongeren in de leeftijd vanaf 8 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het geven en het organiseren van trainingen en workshops (hierna te noemen: workshop).

c) De ouders dan wel voogd verstrekken de opdracht tot het begeleiden van de cliënt, of schrijven de cliënt of zichzelf in voor een workshop (hierna te noemen: de ouders).

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met HorenZien en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Akkoordbevinding coaching/begeleiding kinderen tot 16 jaar

a) HorenZien is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

b) De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij dit direct kenbaar maakt aan HorenZien.

4. Totstandkoming opdracht

a) De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de ouders ondertekende opdrachtbevestiging door HorenZien retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de ouder aan HorenZien verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

b) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze vooreen bepaalde tijd is aangegaan.

c) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het vooreen behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

5. Uitvoering van de opdracht

a) HorenZien bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.

b) Het advies en de begeleiding van HorenZien is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossingen en het resultaat te garanderen.

 

6. Vertrouwelijkheid                                        

a) HorenZien verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

b) Geheimhouding kan voorts worden doorbroken, als zich een situatie voordoet, waarbij HorenZien kennis of het vermoeden heeft dat die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor het leven of de gezondheid van cliënt (bijvoorbeeld mishandeling).

c) Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

 

7. Het dossier

Zie Privacy Verklaring.

 

8. Regels rondeen afspraak

a) HorenZien heeft nog geen eigen praktijkruimte. De sessies zullen bij u thuis plaats vinden. Mocht er een eigen praktijkruimte beschikbaar komen dan wordt er van de ouders de cliënt verwacht dat zij de cliënt brengen en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophalen, uitgezonderd de sessies waarbij de ouders aanwezig zijn. De ouders dienen tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn op het bij HorenZien bekende telefoonnummer.

b) Na een coaching sessie is er kortgelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

c) Na een aantal coaching sessies volgt een(tussentijds) evaluatiegesprek met de ouders waarbij de vorderingen en een eventueel vervolg met betrekking tot de cliënt uitvoerig worden besproken.

 

9.    Observatie

Op verzoek van de ouders en met goedkeuring van de cliënt en school kan de HorenZien de school bezoeken voor observatie. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd.

 

10. Verhinderingen opzegging

a) Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet komen opdagen voor een afspraak, zonder afmelding, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

b) Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het begeleiden van kinderen wordt de telefoon van HorenZien niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

c) Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

11. Tarieven

a) De tarieven worden voor aanvang van een coachingtraject of workshop schriftelijk kenbaar gemaakt. De tarieven zijn inclusief btw.

b) Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

c) Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt er een afspraak ingepland.

 

12. Betalingsvoorwaarden

a) Voor de betaling wordt een factuur verstrekt. De ouders verplichten zich de betaling ofwel direct contant te voldoen of binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken op een door HorenZien aan te wijzen bankrekening.

b) Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die HorenZien maakt als gevolg van de niet-nakoming door de ouders van diens betalingsverplichtingen, ten laste van de ouders.

c) Bij een betalingsachterstand is HorenZien gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

Zie Klachtenprocedure.